Hoppa till textinnehållet

Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Leksands Sparbank org.nr 583201-2529 periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering. 

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om tillsynskrav och komplementerar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni om tillsynskrav för kreditinstitut och
värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.
För sparbanken gäller enligt lag specifika minimikapitalkrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Leksands Sparbank tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker samt basmetod för beräkning av operativa risker.
Sparbanken har därutöver en intern kapitalutvärderingsprocess som ska tillförsäkra att sparbankens kapital även täcker andra risker i verksamheten som koncentrationsrisker i kreditportföljen, ränterisker i balansräkningen etc.
Det internt bedömda kapitalbehovet redovisas i slutet av dokumentet.

Kapitalbas, tkr 2019-03-31 2019-06-30
Reservfond
664 000 664 000
Fond för verkligt värde
125 871 138 425
Balanserat resultat
- -
Verifierat resultat efter avdrag för föreslagen vinstdisposition - -
Redovisad vinst per datum 35 472 45 710
Icke godtagbar del av delårs- el årsresultat -35 472 -45 710
Summa Kärnprimärkapital, brutto
789 871 802 425
Avdrag innehav i kärnprimärkapitalinstrument
-136 064 -147 358
Total kapitalbas
653 807 655 067
Riskvägda exponeringsbelopp, tkr
   
Kreditrisker enligt schablonmetoden
2 616 523 2 648 199
Operativa risker enligt basmetoden
254 603 254 603
Totalt riskvägt belopp
2 871 126 2 902 802
Riskvägt belopp per exponeringsklass kreditrisker
Kapitalkrav
Riskvägt belopp
Kapitalkrav Riskvägt belopp
Exponeringar mot institut
4 417 55 212 7 042 88 031
Exponeringar mot företag
68 706 858 829 67 063 838 287
Exponeringar mot hushåll
67 888 848 597 66 868 835 850
Exponeringar säkrade genom panträtt i fastighet
48 224 602 804 49 579 619 738
Fallerande exponeringar
6 116 76 449 5 991 74 888
Exponeringar i form av säkerställda obligationer
1 506 18 823 1 598 19 969
Exponeringar mot fonder
0 0 0 0
Aktieexponeringar
6 314 78 931 6 415 80 187
Övriga poster
6 150 76 878 7 300 91 249
Summa riskvägt belopp
209 322 2 616 523 211 856 2 648 199
Krav på kapitalbasens storlek
   
Kärnprimärkapitalrelation
4,50%

4,50%
Primärkapitalrelation
6,00%

6,00%

Total kapitalrelation
8,00%

8,00%

Kapitalkonserveringsbuffert
2,50%

2,50%

Kontracyklisk kapitalbuffert
2,00%

2,00%

Summa kapitalbaskrav
12,50%

12,50%

Kapitalrelationer i %, Leksands Spb
   
Kärnprimärkapitalrelation
22,77%

22,57%
Primärkapitalrelation
22,77%

22,57%
Total kapitalrelation
22,77% 22,57%
Total kapitalrelation inklusive buffertkrav
22,77% 22,57%
Kärnprimärkapital tillgängligt att använda till buffert
18,27%
18,07%
Bruttosoliditet (Leverage Ratio)
13,62%
13,16%

Övergångsbestämmelser avseende IFRS9 tillämpas ej.
Kapitalbas, kapitalrelationer och bruttosoliditetsgrad speglar redan effekten av IFRS9.
 

Uppgifter om internt bedömt kapitalbehov
 

Per 2019-06-30 uppgick det internt bedömda kapitalbehovet till 287 382 tkr, varav hela behovet täcks med kärnprimärkapital.

Det interna kapitalbehovet bedöms med hjälp av interna modeller och metoder inom ramen för den interna kapitalutvärderingsprocessen.

Det interna kapitalbehovet rapporteras även kvartalsvis till Finansinspektionen.