Hoppa till textinnehållet

Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Leksands Sparbank org.nr 583201-2529 periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering. 

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om tillsynskrav och komplementerar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni om tillsynskrav för kreditinstitut och
värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.
För sparbanken gäller enligt lag specifika minimikapitalkrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Leksands Sparbank tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker samt basmetod för beräkning av operativa risker.
Sparbanken har därutöver en intern kapitalutvärderingsprocess som ska tillförsäkra att sparbankens kapital även täcker andra risker i verksamheten som koncentrationsrisker i kreditportföljen, ränterisker i balansräkningen etc.
Det internt bedömda kapitalbehovet redovisas i slutet av dokumentet.

Kapitalbas, tkr 2018-09-30
2018-12-31
Reservfond
628 000
628 000
Fond för verkligt värde
263 743
228 790
Balanserat resultat
-3 820
-4 527
  - 40 527
Summa Kärnprimärkapital, brutto
887 923
892 790
Avdrag innehav i kärnprimärkapitalinstrument
-264 124
-228 683
Total kapitalbas
623 799
664 107
Riskvägda exponeringsbelopp, tkr
   
Kreditrisker enligt schablonmetoden
2 580 547
2 570 656
Operativa risker enligt basmetoden
235 234
254 603
Totalt riskvägt belopp
2 815 781
2 825 259
Riskvägt belopp per exponeringsklass kreditrisker
Kapitalkrav
Riskvägt belopp
Kapitalkrav
Riskvägt belopp
Exponeringar mot institut
4 394
54 924
5 754
71 925
Exponeringar mot företag
66 740
834 253
65 539
819 241
Exponeringar mot hushåll
64 229
802 860
63 949
799 358
Exponeringar säkrade genom panträtt i fastighet
50 305
628 815
49 732
621 648
Fallerande exponeringar
5 883
73 533
6 037
75 466
Exponeringar i form av säkerställda obligationer
1 501
18 761
1 500
18 753
Exponeringar mot fonder
0
0
0 0
Aktieexponeringar
7 099
88 737
7 138
89 224
Övriga poster
6 293
78 664
6 003 75 041
Summa riskvägt belopp
206 444
2 580 547
205 652
2 570 656
Krav på kapitalbasens storlek
   
Kärnprimärkapitalrelation
4,50%
4,50%

Primärkapitalrelation
6,00%
6,00%

Total kapitalrelation
8,00%
8,00%

Kapitalkonserveringsbuffert
2,50%
2,50%

Kontracyklisk kapitalbuffert
2,00%
2,00%

Summa kapitalbaskrav
12,50%
12,50%

Kapitalrelationer i %, Leksands Spb
   
Kärnprimärkapitalrelation
22,15%
23,51%

Primärkapitalrelation
22,15%
23,51%
Total kapitalrelation
22,15%
23,51%
Total kapitalrelation inklusive buffertkrav
22,15%
23,51%
Kärnprimärkapital tillgängligt att använda till buffert
17,65%
19,01%
Bruttosoliditet (Leverage Ratio)
13,58%
13,97%

Övergångsbestämmelser avseende IFRS9 tillämpas ej.
Kapitalbas, kapitalrelationer och bruttosoliditetsgrad speglar redan effekten av IFRS9.
 

Uppgifter om internt bedömt kapitalbehov
 

Per 2018-12-31 uppgick det internt bedömda kapitalbehovet till 303 389 tkr, varav hela behovet täcks med kärnprimärkapital.

Det interna kapitalbehovet bedöms med hjälp av interna modeller och metoder inom ramen för den interna kapitalutvärderingsprocessen.

Det interna kapitalbehovet rapporteras även kvartalsvis till Finansinspektionen.