Hoppa till textinnehållet

Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Leksands Sparbank org.nr 583201-2529 periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering. 

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om tillsynskrav och  komplementerar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

För sparbanken gäller enligt lag specifika minimikapitalkrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Leksands Sparbank tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker samt
basmetod för beräkning av operativa risker.

Sparbanken har därutöver en intern kapitalutvärderingsprocess som ska tillförsäkra att sparbankens kapital även täcker andra risker i verksamheten som koncentrationsrisker i kreditportföljen, ränterisker i balansräkningen etc.

Det internt bedömda kapitalbehovet redovisas i slutet av dokumentet.

Kapitalbas, tkr 2018-06-30 2018-09-30
Reservfond
628 000
628 000
Fond för verkligt värde
219 572
263 743
Balanserat resultat
-4 415
-3 820
Summa Kärnprimärkapital, brutto
843 157
887 923
Avdrag innehav i kärnprimärkapitalinstrument
-224 612
-264 124
Total kapitalbas
618 545
623 799
Riskvägda exponeringsbelopp, tkr
   
Kreditrisker enligt schablonmetoden
2 674 578
2 580 547
Operativa risker enligt basmetoden
235 234
235 234
Totalt riskvägt belopp
2 909 812
2 815 781
Riskvägt belopp per exponeringsklass kreditrisker
kapitalkrav
Riskvägt belopp
kapitalkrav
Riskvägt belopp
Exponeringar mot institut
3 767
47 082

4 394
54 924
Exponeringar mot företag
77 912
973 897

66 740
834 253
Exponeringar mot hushåll
61 605

770 062

64 229
802 860
Exponeringar säkrade genom panträtt i fastighet
48 821
610 261
50 305
628 815
Fallerande exponeringar
6 132
76 646
5 883
73 533
Exponeringar i form av säkerställda obligationer
1 261
15 764

1 501
18 761
Exponeringar mot fonder
1 647
20 593

0
0
Aktieexponeringar
6 740
84 247
7 099
88 737
Övriga poster
6 082
76 029
6 293
78 664
Summa riskvägt belopp
213 966
2 674 581

206 444
2 580 547
Krav på kapitalbasens storlek
   
Kärnprimärkapitalrelation
4,50%
4,50%
Primärkapitalrelation
6,00%
6,00%
Total kapitalrelation
8,00%
8,00%
Kapitalkonserveringsbuffert
2,50%
2,50%
Kontracyklisk kapitalbuffert
2,00%
2,00%
Summa kapitalbaskrav
12,50%
12,50%
Kapitalrelationer i %, Leksands Spb
   
Kärnprimärkapitalrelation
21,26%
22,15%
Primärkapitalrelation
21,26%
22,15%
Total kapitalrelation
21,26%
22,15%
Total kapitalrelation inklusive buffertkrav
21,26%
22,15%
Kärnprimärkapital tillgängligt att använda till buffert
16,76%
17,65%
Bruttosoliditet (Leverage Ratio)
13,48%
13,58%

Övergångsbestämmelser avseende IFRS9 tillämpas ej.
Kapitalbas, kapitalrelationer och bruttosoliditetsgrad speglar redan effekten av IFRS9.

Uppgifter om internt bedömt kapitalbehov

Per 2018-09-30 uppgick det internt bedömda kapitalbehovet till 310 153 tkr, varav hela behovet täcks med kärnprimärkapital.

Det interna kapitalbehovet bedöms med hjälp av interna modeller och metoder inom ramen för den interna kapitalutvärderingsprocessen.

Det interna kapitalbehovet rapporteras även kvartalsvis till Finansinspektionen.