Hoppa till textinnehållet

Information om likviditetsrisk i Leksands Sparbank

Enligt Finansinspektionens föreskrifter om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag FFFS 2010:7.

Information om sparbankens likviditet i tkr, per
2018-06-31
2018-09-30
Likviditetsreserv
 
Kassa och tillgodohavande i bank
165 156
283 134
Statsobligationer mm
64 475
87 403
Säkerställda obligationer
157 639
187 606
Summa
387 270
558 143
     
Andra likviditetsskapande åtgärder
 
Aktier, marknadsvärde
297 290
341 465
Övriga värdepapper
370 911
191 567
Summa
668 201
533 032
     
Summa likviditetsreserv och andra åtgärder
1 055 471
1 091 175
     
Sparbankens finansieringskällor
 
Svensk allmänhet
3 526 047
3 627 630
Svenska kommuner
355 844
299 319
Övriga
13 500
13 206
Kreditinstitut
1 468
370
Summa inlåning
3 896 859
3 940 525
     
Övrig information
 
Balansomslutning
4 799 683
4 900 270
Utlåningsvolym
3 644 742
3 712 414
Inlåningsvolym
3 896 859
3 940 524
Kvot utlåning/inlåning
0,94
0,94
Kvot likviditetsreserv/inlåning
0,10
0,14
Kvot (likvidreserv+ andra åtg.)/inlåning
0,27
0,28

Tillgångarna i likviditetsreserven är omsättningsbara till förutsägbara värden och tillgängliga på kort sikt. De är inte ianspråktagna som säkerheter eller på annat sätt likviditetsbegränsade.