Hoppa till textinnehållet

Information om likviditetsrisk i Leksands Sparbank

Enligt Finansinspektionens föreskrifter om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag FFFS 2010:7.

Information om sparbankens likviditet i tkr, per
2018-09-30
2018-12-30
Likviditetsreserv
   
Kassa och tillgodohavande i bank
283 134
441 007
Statsobligationer mm
87 403
90 834
Säkerställda obligationer
187 606
187 533
Summa
558 143
719 374
     
Andra likviditetsskapande åtgärder
   
Aktier, marknadsvärde
341 465
306 513
Övriga värdepapper
191 567
185 511
Summa
533 032
492 024
     
Summa likviditetsreserv och andra åtgärder
1 091 175
1 211 398
     
Sparbankens finansieringskällor
   
Svensk allmänhet
3 627 630
3 752 018
Svenska kommuner
299 319
306 332
Övriga
13 206
14 084
Kreditinstitut
370
4 286
Summa inlåning
3 940 525
4 076 720
     
Övrig information
   
Balansomslutning
4 900 270
4 995 671
Utlåningsvolym
3 712 414
3 696 603
Inlåningsvolym
3 940 524
4 076 721
Kvot utlåning/inlåning
0,94
0,91
Kvot likviditetsreserv/inlåning
0,14
0,18
Kvot (likvidreserv+ andra åtg.)/inlåning
0,28
0,30

Tillgångarna i likviditetsreserven är omsättningsbara till förutsägbara värden och tillgängliga på kort sikt. De är inte ianspråktagna som säkerheter eller på annat sätt likviditetsbegränsade.