Hoppa till textinnehållet

Information om likviditetsrisk i Leksands Sparbank

Enligt Finansinspektionens föreskrifter om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag FFFS 2010:7.

Information om sparbankens likviditet i tkr, per
2019-03-31 2019-06-30
Likviditetsreserv
   
Kassa och tillgodohavande i bank
323 077 497 756
Statsobligationer mm
101 427 101 783
Säkerställda obligationer
188 230 199 687
Summa
612 734 799 226
     
Andra likviditetsskapande åtgärder
   
Aktier, marknadsvärde
203 593 216 148
Övriga värdepapper
192 179 174 192
Summa
395 772 390 340
     
Summa likviditetsreserv och andra åtgärder
1 008 506 1 189 566
     
Sparbankens finansieringskällor
   
Svensk allmänhet
3 797 143 3 886 335
Svenska kommuner
211 864 293 935
Övriga
11 533 15 108
Kreditinstitut
0 0
Summa inlåning
4 020 540 4 195 378
     
Övrig information
   
Balansomslutning
4 875 527
5 048 994
Utlåningsvolym
3 754 221
3 768 806
Inlåningsvolym
4 020 540
4 172 819
Kvot utlåning/inlåning
0,93
0,90
Kvot likviditetsreserv/inlåning
0,15
0,19
Kvot (likvidreserv+ andra åtg.)/inlåning
0,25
0,29

Tillgångarna i likviditetsreserven är omsättningsbara till förutsägbara värden och tillgängliga på kort sikt. De är inte ianspråktagna som säkerheter eller på annat sätt likviditetsbegränsade.