Hoppa till textinnehållet

Information om likviditetsrisk i Leksands Sparbank

Enligt Finansinspektionens föreskrifter om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag FFFS 2010:7.

Information om sparbankens likviditet i tkr, per
2018-12-30 2019-03-31
Likviditetsreserv
   
Kassa och tillgodohavande i bank
441 007 323 077
Statsobligationer mm
90 834
101 427
Säkerställda obligationer
187 533
188 230
Summa
719 374
612 734
     
Andra likviditetsskapande åtgärder
   
Aktier, marknadsvärde
306 513
203 593
Övriga värdepapper
185 511
192 179
Summa
492 024
395 772
     
Summa likviditetsreserv och andra åtgärder
1 211 398
1 008 506
     
Sparbankens finansieringskällor
   
Svensk allmänhet
3 752 018
3 797 143
Svenska kommuner
306 332
211 864
Övriga
14 084
11 533
Kreditinstitut
4 286
0
Summa inlåning
4 076 720
4 020 540
     
Övrig information
   
Balansomslutning
4 995 671
4 875 527
Utlåningsvolym
3 696 603
3 754 221
Inlåningsvolym
4 076 721
4 020 540
Kvot utlåning/inlåning
0,91
0,93
Kvot likviditetsreserv/inlåning
0,18
0,15
Kvot (likvidreserv+ andra åtg.)/inlåning
0,30
0,25

Tillgångarna i likviditetsreserven är omsättningsbara till förutsägbara värden och tillgängliga på kort sikt. De är inte ianspråktagna som säkerheter eller på annat sätt likviditetsbegränsade.